B&W Logo

Als ondernemer wil je natuurlijk weten waar je aan toe bent!

Algemene voorwaarden

 Van de besloten vennootschap B&W Co-Creations, gevestigd te Oosterhout (NB), Nijverheidsweg 5, 4906 CM, Nederland. 

Kvk nummer: 20146019 

 Artikel 1 Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, met betrekking tot de vervaardiging, productie en/of levering van receptuur van goederen of halffabrikaten, van goederen, verpakking van goederen, de afwerking van goederen en/of de leveringen hiervan. 

2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘koper’, wordt de natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld, waarmee wij een (koop)overeenkomst hebben gesloten, ofwel degene die de opdracht gaf en voor wiens rekening zaken en/of goederen worden geleverd. 

3. Van wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, kan alleen worden afgeweken wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

4. Als ook de koper naar (zijn/haar) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Tenzij de voorwaarden van de koper niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Een andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet hieraan niets af. 

5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘levering (van zaken)’, wordt daaronder, naast de levering van goederen, ook verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden. 

Artikel 2 Offertes 

1. Al onze offertes moeten worden gezien als uitnodigingen aan de potentiële koper, tot het doen van een aanbod. Zij binden ons niet, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, die pas na schriftelijke bevestiging van onze kant (de zogenaamde orderbevestiging) als aanvaard kan worden beschouwd. 

2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit (met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde): ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, en eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft het eigendom van B&W Co-Creations BV, net als door ons in dit verband gemaakte gereedschappen en moeten op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Wij behouden ons ook de uit het intellectuele – en industriële eigendom voorvloeiende rechten voor. 

3. Als de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 1 maand na de dag waarop wij onze offerte deden, bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die aan het doen van onze offerte verbonden waren (daar horen ook de kosten voor het maken van de in het vorige lid bedoelde gereedschappen bij), bij de koper in rekening brengen. 

4. B&W Co-Creations BV behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst 

1. Een overeenkomst met B&W Co-Creations BV, komt pas dan tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard, om precies te zijn: vanaf het moment waarop wij de orderbevestiging hebben verzonden. 

2. De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of wijzigen, afgegeven in deze 8 dagen, kan niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de oorspronkelijke order tot stand komt, als wij de order hebben aanvaard/bevestigd binnen deze periode van 8 dagen. 

3. Wij gaan ervan uit dat de door ons aan de koper verzonden orderbevestiging de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weergeeft. Is de koper van mening dat dit niet zo is, dan moet de koper ons dit binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging, schriftelijk laten weten. 

4. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen op basis van een sample, voorbeeld of model, moet zulks worden geacht te zijn gebeurd bij wijze van indicatie. (Dit betekent dat de hoedanigheid van de te leveren goederen, binnen redelijke grenzen, van het sample, voorbeeld of model mogen afwijken). Bij eventuele afwijkingen is het aan de koper om te bewijzen dat B&W Co-Creations in gebreken is gebleven ten opzichte van alle redelijke grenzen. 

5. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen als deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd. 

Artikel 4 Prijzen 

1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en – tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen – exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten. 

2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen, zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere overheidsheffingen, die op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam, golden. 

3. Wij behouden ons het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Wij behouden ons ook het recht om in zo’n geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst. Dit recht heeft de koper ook, als wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Maakt de koper van dit recht gebruik, dan moet hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons, bij aangetekende brief de ontbinding inroepen. 

4. Wij brengen minimaal € 100,00 per verzoek in rekening als opstartkosten voor ontwikkeling van een monster, zijnde een nieuw product. 

Artikel 5 Betaling 

1. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta of euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling. 

2. B&W Co-Creations behoudt zich het recht voor ten alle tijden vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor betaling te verlangen. 

3. In gevallen dat de koper: 

In staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of gedeelte van zijn/haar eigendom wordt gelegd; 

Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; 

Enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op haar rustende verplichting niet nakomt; 

Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; 

Overgaat tot staking of overdracht van zijn/haar bedrijf of belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn/haar bedrijf in een op te richten vennootschap, dan wel overgaat tot wijzigingen in de doelstelling van zijn/haar bedrijf; 

Is de koper, door het enkel plaatsvinden van een der vorengenoemde omstandigheden, in verzuim. Alle vorderingen jegens de koper worden in dat geval terstond opeisbaar en B&W Co-Creations BV is gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de (uitvoering van de) overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op volledige vergoeding van schaden, kosten en rente. 

4. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken, of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij in dat geval gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper dan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot het op een andere manier ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag van volledige betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 50, – alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of op een andere manier uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze. 

5. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. 

6. Verkoper (B&W Co-Creations BV) kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze. 

Artikel 6 Levering en leveringstermijnen 

1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, als alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden gelden niet als fatale termijn, tenzij anders in de overeenkomst is overeengekomen. De aars van de door B&W Co-Creations BV te leveren goederen brengt met zich mee dat B&W Co-Creations BV niet aansprakelijk jegens de koper is wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. Bij niet tijdige levering moeten wij schriftelijk in gebreke worden gesteld. In geval de situatie afwijkt van het bovenstaande en in de overeenkomst een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd wanneer de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht. 

2. Behoudens het bepaalde in het vorige lid kan B&W Co-Creations BV slechts aansprakelijk worden gesteld voor verwijtbare overschrijding van de levertijd nadat haar een nieuwe redelijke termijn tot nakoming is gegeven en nadat zij door de koper schriftelijk in gebreke is gesteld. 

3. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van goederen af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats. Aan een buitenlandse koper leveren wij, als niet anders is overeengekomen, af ‘magazijn’. In alle gevallen is het risico voor rekening van de koper vanaf het tijdstip van levering. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats verlaten. Uit- en inklaring wordt door ons verzorgd, maar zijn voor rekening van de koper. 

4. Eventuele beschadigingen en/of tekorten van de verpakking en het geleverde welke bij aflevering aanwezig zijn en/of afwijken in het aantal verpakkingen dienen door de koper op de pakbon/afleverbon en/of de vervoersdocumenten vermeld te (laten) worden. Gelijktijdig met de melding van de afwijking(en) dient de koper bewijs of een monster van de afwijkende goederen aan B&W Co-Creations BV te doen toekomen. Afwijkingen in het aantal goederen in de verpakking (afwijkingen van 10% per soort, per order, zowel naar boven als naar beneden, in het aantal goederen, is toelaatbaar) en/of gebreken die zich bij het openen van deze verpakking openbaren, dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak dienaangaande. Indien de koper niet in redelijkheid binnen deze termijn de goederen heeft kunnen controleren – ter zake waarvan de bewijslast op de koper rust en niet zonder meer wordt aangenomen bij zichtbare gebreken – dient de koper hier binnen 8 dagen, nadat zij het niet beantwoorden van de goederen in redelijkheid had behoren te ontdekken, schriftelijk melding van te maken. 

5. Tenzij de koper zelf voor expediteur zorgt, worden de zaken door ons verzonden op een volgens ons gunstige manier, met door ons te kiezen expediteurs, voor rekening en risico van de koper. Het is hierbij belangrijk te vermelden dat de expediteur die wordt ingezet door B&W Co-Creations AVC verzekerd is. De klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele aangevulde verzekeringen. B&W Co-Creations kan niet aansprakelijk worden gehouden in geval van schade tijdens transport. 

6. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke manier te laten plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen. 

7. Als de levering in gedeelten plaatsvindt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen. 

8. De koper moet het gekochte binnen de overeengekomen tijd afnemen. Gebeurt dit niet, dan zijn wij gerechtigd om op – naar onze keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen, dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, of om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Als de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Als de koper zoals hierboven omschreven in gebreke blijft, wordt ervan uitgegaan dat de zaken zijn afgeleverd en zullen wij deze voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan. 

Artikel 7 Reclames 

1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van – en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt dit voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier moet de koper rekening houden met gebruikelijke spelingen. De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen. 

2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering of binnen 8 dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten. Na het verstrijken van de 8 dagen wordt de koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Reclames worden in dit geval niet meer in behandeling genomen. 

3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken, echter nimmer later dan twee maanden na factuurdatum, aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2. 

4. Reclames kunnen enkel geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens het geval waarin het verborgen gebreken betreft, en indien gelijktijdig met de melding van de afwijking(en) de klant bewijs of een sample van de afwijkende goederen aan B&W Co-Creations BV doet toekomen. 

5. Ieder vorderingsrecht van de koper op gebreken in door ons geleverde zaken, vervalt als: 

De gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht; 

De koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; 

De koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien; 

De koper of een derde iets aan het goed heeft veranderd zonder voorkennis en toestemming van B&W Co-Creations BV; 

De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet; 

De in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 2 maanden sinds de levertijd is verstreken. 

De kwaliteit van de goederen en de daarin verwerkte grondstoffen dient te worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van aanbieding voor de betrokken goederen en/of grondstoffen gelden en het door de koper goedgekeurde productsample. Geringe, gebruikelijke, in de handel toelaatbare of (technisch) niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, dikte, geuren, smaak, kleuren, finish, verpakking, afwerking en dergelijke kunnen geen grond vormen voor reclames. 

In geschillen over de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen. 

Slechts indien en voor zover de reclame door B&W Co-Creations BV gegrond bevonden wordt is B&W Co-Creations BV, enkel, verplicht alsnog binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie te leveren. Tevens schort dit de betalingsverplichtingen en andere verplichtingen van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld. 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud, zekerheid en intellectueel eigendom 

1. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van alles wat de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Als wij zoiets nodig achten, hebben wij het recht van de koper zekerheid over de nakoming van zijn verplichtingen te eisen. 

2. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen. 

3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, maar uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. In dat geval moet de koper de verkregen gelden aan ons overdragen of, als ze niet tegen contante betaling zijn verkocht, de verkregen vorderingen aan ons overdragen. 

4. Als ten gevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, moet de koper voor ons een bezitloos pandrecht vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking. 

5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken. 

6. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen. 

7. Ieder door B&W Co-Creations BV geleverd goed wordt – behoudens tegenbewijs – geacht door B&W Co-Creations BV zelf te zijn ontwikkeld en/of samengesteld. Aanspraken uit hoofde van intellectuele en/of industriële eigendom op enig door B&W Co-Creations BV samengesteld of ontwikkeld goed – daaronder tevens de receptuur begrepen – komen uitsluitend aan B&W Co-Creations BV toe. 

8. Indien de overeenkomst tussen B&W Co-Creations BV en de klant een opdracht tot ontwikkeling van een bepaalde receptuur voor een goed behelst, impliceert dit niet de overdracht van de (intellectuele eigendoms-) rechten op die receptuur aan de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Wij maken van ieder product een productveiligheidsdossier, dit blijft en is eigendom van ons. Wenst afnemer eigenaar te worden van de receptuur en/of het bijbehorende veiligheidsdossier, dan zal hiervoor een vergoeding worden afgesproken. Totdat voorgenoemde vergoeding is afgedragen aan B&W Co-Creations BV blijft dit het eigendom van B&W Co-Creations. 

9. Tenzij expliciet in de overeenkomst opgenomen is B&W Co-Creations BV niet gerechtigd de in opdracht van de klant vervaardigde goederen en/of receptuur op de markt te brengen en/of vrij te verhandelen. 

10. Het is de koper, anders dan met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van B&W Co-Creations BV, niet toegestaan een door B&W Co-Creations BV geleverd, ontwikkeld of geproduceerd goed in haar specifieke samenstelling en/of hoedanigheid zoals het goed door B&W Co-Creations BV wordt geleverd, door een andere partij dan B&W Co-Creations BV te laten produceren en/of leveren onder welke naam of in welke vorm dan ook. Dit op straffe van een boete à €50.000,00 per overtreding, onverminderd het recht van B&W Co-Creations BV op volledige schadevergoeding. 

11. De koper verbindt zich aangaande de receptuur van de goederen alsmede van de productiemethoden van B&W Co-Creations BV, tot strikte geheimhouding. Dit op straffe van een boete van €50.000,00 per overtreding, onverminderd het recht op van B&W Co-Creations BV op volledige schadevergoeding. 

12. Zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van B&W Co-Creations is het de klant niet toegestaan de door B&W Co-Creations geleverde goederen in enig opzicht te wijzigen. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper naar ons toe (garantie-) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten. 

2. In geval van reclame zijn wij indien de gegrondheid van de reclame, betreffende de kwaliteit, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze: 

(Kosteloos) herstel van gebreken; 

Levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen; 

Terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben; 

Een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld. 

3. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande is B&W Co-Creations BV nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). B&W Co-Creations is niet aansprakelijk of verplicht tot garantie: 

Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren; 

Voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving, gebruik, ongeschikt gebruik en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf; 

Voor goederen waarvan de samenstelling is bepaald door de koper. De koper vrijwaart B&W Co-Creations BV in zodanig geval voor iedere aanspraak van derden inzake productaansprakelijkheid; 

Voor het verwerken van door de klant aangeleverde (grond)stoffen en/of verpakkingen. Dit is ten alle tijden voor rekening en risico van de koper; 

Voor het in het verkeer brengen van de, door B&W Co-Creations BV geleverde, goederen door de klant geschiedt ten alle tijden voor rekening en risico van de klant, waaronder ook het voldoen aan de geldende technische en/of kwalitatieve eisen. 

4. B&W Co-Creations is niet aansprakelijk voor schade tijdens het transport van de goederen, zoals onder artikel 6, lid 5 staat beschreven. 

5. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan. 

6. De koper is gehouden B&W Co-Creations BV te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van door haar geleverde goederen, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken direct een gevolg zijn van grote nalatigheid van de kant van B&W Co-Creations BV en de klant bovendien aantoont dat haar ter zake geen enkel verwijt treft. 

Artikel 10 Overmacht 

1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). 

2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkades, boycotten, werkstaking of uitsluiting, brand, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties en wanprestaties door haar leveranciers. 

3. Als wij door overmacht, zoals in vorig lid bepaald, onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. In geval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken. 

4. B&W Co-Creations BV is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken. 

Artikel 11 Toepasselijk recht 

Op de door ons gedane offertes, aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 12 Geschillenbeslechting 

Alle geschillen, van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen, worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.